059 23 98 15

Tavernier Advocatenkantoor

BURGERLIJK RECHT . STRAFRECHT . HANDELSRECHT
CONTACT

Advocaat Verkeersrecht

Als advocaat behandelen we alle dossiers van verkeersovertredingen zoals flitsboetes, dronkenschap achter het stuur en vluchtmisdrijf. Ook verlenen we rechtsbijstand na verkeersongevallen, al dan niet met gekwetsten of dodelijke slachtoffers. We verdedigen zowel veroorzakers als getroffenen.

Verkeersinbreuken & -overtredingen

De snelheidsovertredingen vormen een afzonderlijke categorie.

Wanneer de maximum toegelaten snelheden met 30 of 40 km /uur overschreden zijn in resp. bebouwde kom en secundaire wegen/autowegen, is sowieso nuttig ons te consulteren om volgende redenen. Het rijbewijs wordt ingetrokken van 8 dagen tot zo maar even 5 jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Daarenboven zijn de maximumboetes van 4.000 EUR torenhoog.

 

Dronken rijden onder invloed van alcohol.

Alcoholintoxicaties met promille van 1,5 of meer hebben tot gevolg: de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en gerechtelijke vervolging waarbij de politierechtbank een maximumrijverbod van 5 jaar en geldboetes tot 16.000 EUR kan opleggen. Minnelijke schikkingen zijn uitgesloten. Een goede advocaat is hier dus geraadzaam. Rijden onder invloed met een vastgesteld promille tussen de 0,5 en de 1,49 is voor alle duidelijkheid eveneens strafbaar met boeten vanaf 179 EUR en tijdelijk rijverbod.

 

Gebruik van drugs of medicijnen in het verkeer.

Als bij een speekseltest of bloedproef druggebruik wordt vastgesteld dat de limietwaarden overschrijdt, wordt een onmiddellijk rijverbod van 15 dagen ingesteld waarna de rechter dit op 3 maanden tot 5 jaar kan brengen.

 

Plegen van vluchtmisdrijf.

Vluchtmisdrijf betekent: in een vlaag van paniek de plaats van het ongeval verlaten alvorens de politiediensten zijn aangekomen om de vaststellingen te doen. De ernst van het misdrijf neemt toe naarmate andere partijen waren betrokken die materiële of lichamelijke schade leden of misschien zelfs in levensgevaar waren. Op vluchtmisdrijf staan zeer zware straffen. In bepaalde gevallen is het onderscheid tussen “vluchtmisdrijf” en “niet ter plaatse blijven” diffuus.

 

Gevallen van verkeersagressie.

Verkeersagressie zijn onder meer moedwillig andere weggebruikers hinderen in het verkeer waardoor deze gevaar lopen, verkeersregels negeren, schade aanbrengen aan andermans voertuig, uitingen van verbale of fysieke agressie in verkeerssituaties. Zware feiten kunnen aanleiding geven tot intrekking van het rijbewijs en dagvaarding voor de politierechter.

 

Verkeersovertredingen van de vierde graad.

Daaronder vallen: negeren van de bevelen van een bevoegd persoon, spookrijden, racen op de openbare weg, inhalen van een voertuig dat zelf aan het inhalen is, stilstaan op een gesloten overweg. Het rijverbod hier varieert van 8 dagen tot 5 jaar; de boetes gaan tot 2.750 EUR. In deze dossiers kunnen wij als advocaat een verschil maken op de rechtbank.

 

Verkeersovertredingen van de derde graad.

Hebben betrekking op de reglementaire voorrangsregels, inhaalmaneuvers, verplicht gebruik van lichten, speciale aandacht voor zwakke weggebruikers en niet in het minst het negeren van het rood licht of de volle witte lijn. De sancties starten vanaf 174 EUR.

 

Verkeersovertredingen van de tweede graad.

Bevatten onder meer: gsm’en achter het stuur, de voorrang van rechts niet verlenen, foutief inhalen, niet respecteren van de richtlijnen in verband met ladingen, hinderlijk parkeren. Dergelijke inbreuken kosten u minstens 116 EUR. Ons advies is hier de minnelijke schikking te aanvaarden, tenzij bij recidive of combinatie met andere overtredingen.

 

Verkeersovertredingen van de eerste graad.

Deze zijn: niet dragen van de veiligheidsgordel, de richtingaanwijzer vergeten, rijden op de bus- of pechstrook, verkeerd ritsen bij wegenwerken, niet gebruiken van de gele hesjes. De minimumboete bedraagt 58 EUR.

 

Rechtsbijstand bij verkeersongevallen.

De meeste autoverzekeringen omvatten de optie rechtsbijstand. Dit betekent dat u de beschikking heeft over een advocaat om u te verdedigen bij verkeersongevallen en delicten (zie voorgaande). Sommige verzekeringsmaatschappijen schuiven hun eigen keuze naar voren: toch is het altijd zo dat u de advocaat zélf mag kiezen, bijvoorbeeld iemand van de streek en tevens met ervaring in de materie.

 

Onze dienstverlening in de rechtsbijstandsverzekering voor motorvoertuigen.

Analyse van uw polis over wat en wie allemaal zijn inbegrepen in de geboden bijstand. Toezicht op de minnelijke schikking die de verzekeraars trachten te bereiken. Bij ongeval in uw recht en afwijzing minnelijke schikking pleiten we een billijke vergoeding. Bij vervolging: op de rechtbank beogen we de strafmaat zoveel mogelijk te beperken. Ingeval van betwisting verdedigen we uw rechten tot in de rechtbank. Bij contractuele of administratieve geschillen met andere partijen, waaronder overheden. Alle praktische afhandelingen.

 

Zijn doorgaans inbegrepen in de autopolis rechtsbijstand.

  • De gerechtskosten.
  • De kosten van de advocaat.
  • Indien van toepassing: het ereloon van de gerechtsdeurwaarders.
  • Indien van toepassing: de kosten van eventuele onderzoeksvoering. 

Onze specialisaties

Familierecht

Wij begeleiden u bij al uw vragen omtrent huwelijk, samenwonen, echtscheiding, uw familiaal vermogen en erfopvolging.

Meer info

Verkeersrecht

Als advocaat behandelen we alle dossiers van verkeersovertredingen. Ook verlenen we rechtsbijstand na verkeersongevallen.

Meer info

Handelsrecht

Wij bezorgen u alle advies over handelsrecht zoals opstellen handels-overeenkomsten en de vordering van onbetaalde facturen.

Meer info

Sportrecht

Wij bieden advies bij transferbegeleiding, het opstellen van (sponsor-) contracten, relatiebegeleiding en rechtenbewaking.

Meer info

Meester Tavernier

Dennis Tavernier

Dennis Tavernier

Advocaat

Nood aan een persoonlijke consultatie?

Neem contact op met Tavernier Advocatenkantoor voor meer informatie of voor een persoonlijke consultatie!