059 23 98 15

Tavernier Advocatenkantoor

BURGERLIJK RECHT . STRAFRECHT . HANDELSRECHT
CONTACT

Advocaat Echtscheidingen

Advies, bemiddeling en begeleiding bij echtscheidingen of beëindigen van samenwonen is onze belangrijkste domein als advocaat en advocatenkantoor. De twee vormen van echtscheiding zijn:

In het eerste geval kunnen partners ervoor opteren een gemeenschappelijke advocaat te kiezen; in het tweede geval neemt elke partij sowieso zijn eigen raadsman. Mits correcte arbitrage kunnen veel van de scheidingen in overeenkomst gebeuren, hetgeen voor alle belanghebbenden meestal het beste is.

De redenen om uit de echt te scheiden zijn velerlei maar in de regel terug te brengen naar situaties waar ofwel: één of beide partners uit elkaar wensen te gaan zonder concrete aanleiding ofwel: waar één van de partners een voldoende reden heeft of meent te hebben om de echtscheiding te willen. De aangebrachte feiten kunnen zijn: overspel, lichamelijke of geestelijke mishandeling, verslaving, psychiatrische aandoening, of al geruime tijd niet meer feitelijk samenwonend. Situatie één mondt vaak uit in echtscheiding met onderlinge toestemming maar lang niet in alle gevallen. Stel dat er geen akkoord wordt bereikt over de goederen en/of de kinderen, lijkt EOO onvermijdelijk. In situatie twee gaat het sowieso over onherstelbare ontwrichting.  

 

Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

Ingeval van scheiding met onderlinge toestemming bestaat de mogelijkheid dat we als enige advocaat optreden als echtscheidingsbemiddelaar volgens uw gemeenschappelijke keuze. Een goede consensus wordt dan uitgewerkt over de verdeling van de goederen, de afkoopsom van de gezinswoning en de verdeling van de andere goederen, het ouderschap of co-ouderschap, de verblijfsregeling, het bezoekrecht, het omgangsrecht voor derde partijen zoals grootouders, het onderhoudsgeld voor de kinderen en/of voor ex. Alle gemaakte afspraken worden dan in een zogenaamde echtscheidingsovereenkomst gezet, op te delen in: ouderschapsovereenkomst, goederenovereenkomst, huisovereenkomst. Deze procedure blijkt veruit de goedkoopste, verloopt in de meeste gevallen het snelst en de aanwezigheid van de advocaat op de rechtbank is voldoende. Bovendien behouden de partijen, als ze onderling overeenkomen dus, het recht zélf te beslissen over alles zonder een familierechter zich ermee bemoeit. De gemaakte afspraken blijven in de tijd definitief.  

 

ADVOCAAT X ➡STUDIE DOSSIER ➡BEMIDDELING VERDELING ➡OVEREENKOMST ➡UITSPRAAK ➡NALEVING

 

Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO)

 

Bij scheiding door onherstelbare ontwrichting heeft elke partner dus zijn eigen advocaat en is de procedure voor de familierechtbank toch uitgebreider. Daar waar een EOT altijd samen gebeurt, kan een EOO ofwel apart ofwel gezamenlijk opgestart worden.  

 

EOO apart

Eén van de partners richt zich tot een raadsman of de bevoegde rechtbank om de echtscheiding aan te vragen. De tweede partner is genoodzaakt te volgen en ook een advocaat te nemen. De familierechter zal de partijen horen en kan de echtscheiding onmiddellijk uitspreken ingeval er al een feitelijke scheiding is van 6 maanden of meer. Is dit laatste niet het geval, wordt een tweede zitting bevolen die zal plaatsvinden na 3 maanden. Deze procedure kan eventueel versneld gebeuren. Pas na de echtscheiding komen al de andere kwesties aan de orde, zoals de verdeling van de goederen, het hoederecht, bezoekrecht, de omgangsregeling, de alimentatie, enz. Gezien de gewezen partners niet of niet in alles overeenkomen zullen de beide advocaten elk hun zaak bepleiten en de familierechter de knopen moeten doorhakken. In afwachting worden voor die tussenperiode voorlopige maatregelen bevolen.  

 

ADVOCAAT X

ADVOCAAT Y

➡STUDIE DOSSIER

➡STUDIE DOSSIER

➡PLEIDOOIEN ➡UITSPRAAK ➡VERDELING & ALLE REGELINGEN

➡NALEVING

➡NALEVING

 

Onze bijdragen in deze zullen zijn: u juridisch advies geven, u vertegenwoordigen op de rechtbank, de bewijslast voeren of afwenden, waken over uw belangen en die van uw kinderen tijdens de ganse procedure en tenslotte en niet in het minst ijveren voor een rechtvaardige verdeling en regeling met aandacht voor hetgeen u meest dierbaar is.  

 

EOO samen

Gezien bij echtscheiding onherstelbare ontwrichting (apart) buiten de scheiding zélf niets definitief geregeld is (zie schema hierboven), zijn er bij EOO samen een aantal mogelijkheden in het voordeel: het huwelijksvermogensstelsel kan in dit geval onmiddellijk worden ontbonden, er kunnen deelakkoorden worden gesloten en globaal genomen kan deze procedure een korter verloop kennen dan EOT en alleszins dan EOO apart.

 

Berekening van de alimentatie

Via deze link vindt u een tool terug voor de berekening van het alimentatiegeld.

 

Onze specialisaties

Familierecht

Wij begeleiden u bij al uw vragen omtrent huwelijk, samenwonen, echtscheiding, uw familiaal vermogen en erfopvolging.

Meer info

Verkeersrecht

Als advocaat behandelen we alle dossiers van verkeersovertredingen. Ook verlenen we rechtsbijstand na verkeersongevallen.

Meer info

Handelsrecht

Wij bezorgen u alle advies over handelsrecht zoals opstellen handels-overeenkomsten en de vordering van onbetaalde facturen.

Meer info

Sportrecht

Wij bieden advies bij transferbegeleiding, het opstellen van (sponsor-) contracten, relatiebegeleiding en rechtenbewaking.

Meer info

Meester Tavernier

Dennis Tavernier

Dennis Tavernier

Advocaat

Nood aan een persoonlijke consultatie?

Neem contact op met Tavernier Advocatenkantoor voor meer informatie of voor een persoonlijke consultatie!